V Ca 53/18 Szczegóły zdania - System analizy zdań - SAOS (2023)

Sędzia. Akt V O 53/18

POWODY

W pozwie złożonym w dniu 25 listopada 2016 r. w imieniu mniejszych powodówZJ (3)IZA MJ, skierowany przeciwko pozwanemuNIE SŁOWO.dla mniejszych wnioskodawców alimenty z podwyższoną kwotą 1000 zł na osobę miesięcznie dla każdego z nich, łącznie 2000 zł na osobę miesięcznie do zapłaty na jej dotychczasowych warunkach płatniczych wraz z odsetkami ustawowymi w przypadku nieuiszczenia którejkolwiek z rat w terminie, w miejsce dotychczasowych alimentów przyznanych wyrokiem Sądu Rejonowego w Elblągu z dnia 11 września 2014 r., sygn. 777/14 o kwotę 100 zł miesięcznie dla każdego z nich, łącznie 200 zł miesięcznie. Zwróciła się również o wydanie postanowienia o zwolnieniu za kaucją zobowiązującego pozwanego do zapłaty na rzecz małoletnich powoda kwoty po 1000 zł miesięcznie na rzecz każdego z nich, łącznie należnych jej 2000 zł miesięcznie.

W uzasadnieniu zwrócił uwagę, że w dniu rozwodu we wrześniu 2014 roku pozwany został zobowiązany do zapłaty alimentów w wysokości po 100 zł na rzecz każdego z powodów z uwagi na konsekwencję polubownego podejścia do rozwiązania małżeństwa. oraz uwzględniając spłatę pożyczki przez strony. Obecnie matka małoletnich powodów i pozwany nie doszli do porozumienia w sprawie podziału majątku wspólnego, ponadto matka powodów straciła pracę, odbyła staż, a następnie była zatrudniona w starostwie przez 1 miesiąc, do 25 maja. , 2016, od 1 grudnia 2016 zamierzałem rozpocząć kolejny staż w szkole podstawowej wwz pensją 850 zł miesięcznie. Ponadto stwierdził, że otrzymywał świadczenia rodzicielskie na swoje córki w wysokości 500 zł miesięcznie na każdą z nich oraz zasiłki rodzinne w wysokości 236 zł miesięcznie. Twierdził, że małoletni wnioskodawcy uczęszczają na korepetycje z języka angielskiego, więc opłaty wynoszą 50 zł od osoby tygodniowo, w sumie wszystkie wydatki na nie wynoszą ok. 2200 zł/os miesiąc dla obu wnioskodawców. Stwierdził, że pozwany pracuje jako sprzedawca w innych firmach, chwalił się, że zarabia około 3 tys. zł miesięcznie, pokrywa wydatki związane z nowym partnerem, płaci prąd i podatki od nieruchomości we wspólnym mieszkaniu oraz matkę małoletnich powodów. - woda i opał (drewno i węgiel).

Postanowieniem z dnia 14 grudnia 2016 r. Sąd skierował strony do mediacji, która nie doprowadziła do polubownego rozwiązania sporu.

W odpowiedzi na pozew pozwany przyjął pozew w kwocie do 200 zł miesięcznie na rzecz każdego z małoletnich powodów, łącznie 400 zł miesięcznie, z zastrzeżeniem oddalenia powództwa w pozostałej części. W uzasadnieniu wskazał, że w połowie listopada 2016 roku wyprowadził się z mieszkania, które dzielił z matką powodów ze względu na nie do zniesienia otoczenie, od tego czasu mieszka zJGktóremu przelewasz miesięcznie 500 zł tytułem opłat związanych z utrzymaniem mieszkania. Twierdził, że ta ostatnia, mieszkając ze skarżącymi i ich matką, nie pracowała zawodowo, niczym się nie interesowała, a spłacała wspólne kredyty (kredyt hipoteczny i gotówkowy oraz zadłużenie na karcie kredytowej w wysokości 1025 zł/os), opłacała prąd, śmieci kolekcji i abonamentu telewizyjnego w łącznej wysokości 202 zł miesięcznie, dokładał się do utrzymania córek i spędzał z córkami cały swój wolny czas. Twierdził, że skoro wyprowadził się z mieszkania, będzie musiał przelewać równowartość opłat za prąd, sprzątanie i abonament telewizyjny w wysokości 200 zł miesięcznie, w związku z czym roszczenie o tę kwotę zostaje uznane. Podał, że obecnie zarabia 2857,96 zł miesięcznie, z czego wydaje: 500 zł miesięcznie na kredyt mieszkaniowy, 460 zł miesięcznie na kredyt gotówkowy, 65 zł miesięcznie na spłatę zadłużenia karty kredytowej, 400 zł miesięcznie. miesięcznie na utrzymanie córek, 500 zł 500 zł miesięcznie na wyżywienie, 150 zł miesięcznie na środki czystości i posiłki, 150 zł miesięcznie na paliwo do samochodu, 50 zł miesięcznie na telefon komórkowy. Twierdził, że zatrzymywał kwotę ok. 80 zł miesięcznie na nieprzewidziane wydatki, np. zakup lekarstw, ubrania. Pozwany argumentował, że obowiązek alimentacyjny wobec córek spełniał spłacając kredyty na mieszkanie, w którym obecnie mieszkają, podczas gdy matka małoletnich powodów nie wykorzystywała w pełni swoich możliwości zarobkowych, była czasowo bezrobotna i przebywała na zasiłku dla bezrobotnych.

Postanowieniem z dnia 24 lutego 2017 r. sąd zastosował poręczenie majątkowe na czas rozprawy, zmuszając oskarżonego doNIE SŁOWO.płacić za nieletnichZJ (3)IZJ (2)podwyższenie alimentów o 300 zł os miesięcznie dla każdego z nich, łącznie 600 zł na osobę miesięcznie, począwszy od dnia 25 listopada 2016 r., wypłacane na dotychczasowych warunkach matce małoletnich wnioskodawcówAJwraz z odsetkami prawnymi na wypadek nieterminowej zapłaty którejkolwiek z rat, w miejsce dotychczasowych alimentów zasądzonych wyrokiem Sądu Rejonowego w Elblągu z dnia 11 września 2014 r., sygn. akt V C 777/14 w wysokości 100 zł za miesięcznie na każdego z małoletnich powodów, łącznie 200 zł na osobę miesiąca i oddalił powództwo w pozostałym zakresie.

Postanowieniem z dnia 20 marca 2017 roku sąd oddalił powództwoNIE SŁOWO.w sprawie zawieszenia wykonania zaskarżonej decyzji o udzieleniu gwarancji.

Na rozprawie w dniu 15 września 2017 roku matka małoletnich wnioskodawców doprecyzowała wniosek co do terminu pierwszej wypłaty alimentów, wnosząc o zwiększenie alimentów o 1000 zł na każdą córkę od dnia złożenia wniosku, tj. 25 listopada 2016 r., które płatne są na dotychczasowych zasadach wraz z odsetkami ustawowymi w przypadku niespłacenia którejkolwiek z rat w terminie.

OskarżonyNIE SŁOWO.Na ww. rozprawie potwierdził swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie, uznając powództwo do kwoty 200 zł miesięcznie na rzecz każdego z małoletnich powodów oraz żądając oddalenia powództwa w pozostałym zakresie.

W zaskarżonym wyroku z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie III RC 739/16 Sąd Rejonowy w Elblągu orzekł na korzyść pozwanejNIE SŁOWO.dla nieletnichZJ (3)IZJ (2)alimenty o podwyższonej kwocie 550 zł na osobę miesięcznie dla każdego z nich, łącznie 1100 zł na osobę miesiąc za 25.11.2016 do zapłaty zgodnie z dotychczasowymi warunkami płatności na rzecz przedstawiciela ustawowego małoletnichAJ, wraz z odsetkami ustawowymi, w przypadku nieuiszczenia którejkolwiek z rat w terminie, w miejsce dotychczasowych alimentów przyznanych wyrokiem Sądu Rejonowego w Elblągu z dnia 11 września 2014 r., sygn. akt VC 777/14 w kwocie zł 100 za miesięcznie na każdego z małoletnich powodów, łącznie 200 zł na osobę miesiąc. Pozostała część pozwu została oddalona. Kwota 1200 zł została zasądzona przez pozwanego na rzecz mniejszych powoda tytułem zadośćuczynienia za koszty prawne. Pozwany został zobowiązany do ściągnięcia na rzecz Skarbu Państwa kwoty 540 zł tytułem kosztów sądowych. Wyrok zawiera również postanowienie o surowości natychmiastowego wykonania.

Wyrok ten był wynikiem następujących ustaleń i wniosków:

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Elblągu z dnia 11 września 2014 r. w sprawie o sygn. akt V C 777/14 małżeństwoAJINIE SŁOWO.uregulowane przez rozwód. Wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi córkamiZJ (1) urodzony w (...)IZJ (2) urodzony w (...)Powierzono go obojgu rodzicom, a dzieciom powierzono zamieszkanie z matką. Oboje rodzice zostali oskarżeni o pokrycie kosztów utrzymania małoletnich dzieci stron, a pozwany został zobowiązany do ich zapłaty.NIE SŁOWO.dla małoletnich córek alimenty 100 zł os miesięcznie dla każdego z nich, łącznie 200 zł na osobę miesięcznie, które opłacane są osobiścieAJprzed 10 dniem każdego miesiąca, z doliczonymi ustawowymi odsetkami za zwłokę w zapłacie każdej raty.

W tym czasie małoletni skarżący mieli 6 i 7 lat i uczęszczali do szkoły podstawowej wwgdzie mieszkali jego dziadkowie. Rodzina zamieszkiwała wspólnie w trzypokojowym mieszkaniu kupionym przez rodziców dzieci, którzy zaciągnęli na ten cel kredyt, którego miesięczna spłata wynosiła około 1100 zł (spłaty były spłacane przez pozwanego). Pozwany opłacał również rachunki telefoniczne, natomiast pozostałe opłaty pokrywał pozwany.AJ– w kwocie około 800 zł miesięcznie (prąd, woda, gaz, internet, telewizja).

NIE SŁOWO.w tym czasie utrzymywał się z wynagrodzenia za pracę na stanowisku brygadzisty w wysokości około 1200 zł netto miesięcznie, orazAJ– od wynagrodzenia za pracę na stanowisku kasjer-sprzedawca w wysokości 1280 zł/os miesiąc. Strony ustaliły, że do czasu spłaty przez pozwanego rat kredytu, będzie płacił córkom niższe alimenty, a także ustaliły, że pozwany będzie uczestniczył w życiu dzieci.

W tej chwili młodsi kandydaci mają 9 i 10 lat i nadal uczęszczają do szkoły podstawowej w KrakowiewDodatkowo raz w tygodniu uczestniczą w dodatkowych lekcjach języka angielskiego, za które opłata wynosi 50 zł/os lekcji (około 400 zł miesięcznie dla obojga wnioskodawców). Całość wydatków na ich utrzymanie, związanych z wyżywieniem, środkami czystości, kulturą, wydatkami szkolnymi, odzieżą i obuwiem, usługami fryzjerskimi, oszacowano początkowo na 2230,66 zł (1115,23 zł miesięcznie dla jednego), następnie na 2100,71 zł ( 1050,35 zł) miesięcznie). miesięcznie na każdego z nich), docelowo na kwoty około 2.000 zł miesięcznie (1.000 zł miesięcznie na każdego z nich).

AJponiosła również wydatki w związku z przygotowaniem najmłodszej córki do sakramentu komunii, które wyniosły 145 zł, poniosła również wydatki na zorganizowanie obiadu komunijnego, które wyniosły 945 zł, oraz ciasta w kwocie 194 zł 39.

ZJ (3)często łapią przeziębienia, zatoki, które wiążą się z wydatkami na leczenie. Dodatkowo matka pokrywa wszystkie wydatki związane z ukończeniem szkoły córek, w tym niezbędne składki, w roku szkolnym 2016/2017 było to 414 zł na osobęZARAZ WRACAM.był taki sam dlaZJ (3)(Oprócz obowiązkowych składek i opłat za wycieczki okolicznościowe matka opłacała miesięczne składki na potrzeby klasy, po 8 zł miesięcznie dla obu wnioskodawców, łącznie 16 zł miesięcznie). W roku szkolnym 2017/2018 na obie córki wpłacił 120 zł (oprócz miesięcznych składek po 8 zł na każdą córkę). Dodatkowo matka płaci powodowi opłaty za telefon w wysokości 30 zł/os miesięcznie na każdą z nich i pokrywa wszystkie koszty związane z utrzymaniem mieszkania, w którym mieszka ona i jej córki, w tym: ogrzewanie – 105,55 zł/os. miesięcznie, paliwo gazowe - 16,30 zł miesięcznie, zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków - 53,40 zł miesięcznie, prąd - średnio 250 zł miesięcznie, podatek od nieruchomości - 6,80 zł miesięcznie, internet - około 60 zł miesięcznie, remont - 36 zł miesięcznie, abonament telewizyjny - 40 zł miesięcznie.AJObecnie jesteś bezrobotny bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Jest osobą zdrową, miał okresowe problemy z plecami. Posiada wykształcenie ogólnokształcące młodzieżowe. Ukończony kurs kasowy. W okresie od 18 listopada 2014 r. do 24 kwietnia 2016 r. oraz od 15 listopada 2016 r. do chwili obecnej pozostaje bezrobotny bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych. W tym czasie odbył dwa staże: w Starostwie Powiatowym m.stMI.jako asystent administracyjny (w okresie od 22 października 2015 r. do 21 kwietnia 2016 r.) oraz w Folkeskolenwbyła sprzątaczką (w okresie od 1.12.2016 do 31.05.2017), zarabiała średnio 850 zł miesięcznie (w maju 2017 otrzymywała 877,33 zł). Po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy do lipca 2016 r. wykonywał prace dorywcze bez rejestracji w domu weselnym wkjako kucharka i kelnerka. Z pracy tej uzyskiwał dochód w wysokości około 600-700 zł miesięcznie. Wcześniej w okresie od 25 stycznia 2013 do 12 września 2014 roku pracował m.in.(...)na stanowisku sprzedawca - kasjer, 75% czasu. Umowa o pracę z tym pracodawcą została rozwiązana za porozumieniem stron.AJw 2014 roku według deklaracji PIT-37 uzyskał dochód z pracy za pracę świadczoną przez okres ok. 8 miesięcy (pracował na umowę o pracę do 12 września 2014 r.), po odjęciu składek ZUS, za kwotę ok. 11 877,19 zł, czyli 1 484,64 zł miesięcznie. W 2015 r. według PIT-37 uzyskał dochody z innych źródeł po odliczeniu składek ZUS w wysokości 1329,90 zł, co stanowi równowartość 110,82 zł miesięcznie. Zgodnie z zaświadczeniem o dochodach PIT-37 z 2016 r. matka małoletnich wnioskodawców uzyskała dochód z pracy i innych źródeł po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości 6285,74 zł, co stanowi równowartość 523 zł. 81 zł na osobę miesiąc.AJPosiada doświadczenie zawodowe na stanowiskach takich jak: kelnerki i sprzedawcy. Obecnie pobiera zasiłki rodzinne w wysokości 248 zł miesięcznie, zasiłek wychowawczy w wysokości 1000 zł miesięcznie oraz alimenty na obie córki w wysokości 600 zł miesięcznie. Korzysta z opieki społecznej w formie określonych świadczeń (w grudniu 2014 r. w kwocie 200 zł na zakup odzieży zimowej i w takiej samej kwocie na zakup posiłku lub wyżywienia, w grudniu 2015 r. w kwocie 150 zł na zakup obuwia zimowego, we wrześniu 2016 roku za 200 zł na zakup paliwa, we wrześniu 2017 roku za 150 zł na zakup paliwa) oraz okresowo (w okresie od 01.12.2014 do 31.12.2014 w kwocie w wysokości 584 zł, od 1 marca 2015 roku do 31 marca 2015 roku w kwocie 584 zł, od 1 sierpnia 2015 roku do 30 września 2015 roku w kwocie 478 zł miesięcznie, od 1 listopada 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku w na kwotę 1058, 75 zł, od 1 stycznia 2016 r. do 31 maja 2016 r. w kwocie 127,19 zł miesięcznie, od 1 września 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. w kwocie 53 zł miesięcznie, od 1 września, 2017 do 30.11.2017 w wysokości 347 zł miesięcznie), rzeczowe w postaci dożywiania dzieci w szkole (od 1 marca 2015 do 30 czerwca 2015, od 1 września 2015 do 30 czerwca 2016 od 1 września 2016 do 30 czerwca 2017, od 1 września 2017 do 30 czerwca 2018 roku rocznie w formie ciepłego posiłku), a od września 2015 korzysta z pomocy banku żywności. Ponadto otrzymuje wsparcie finansowe od rodziców, którym pomaga w prowadzonym przez nich gospodarstwie.

W zamian pozwany zarabia miesięcznie kwotę 3.050,88 zł netto uzyskaną zspółki (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnościąwB.(Otrzymał wynagrodzenie wraz z nadgodzinami, premiami i świadczeniami urlopowymi w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. w łącznej kwocie 18 305,30 zł netto.) Dodatkowo otrzymuje dodatkowe środki z delegacji oraz na wydatki służbowe takie jak : zakwaterowanie, zakup artykułów spożywczych dla potencjalnych odbiorców nawozów, transfery sezonowe na zakup opon do auta służbowego, na remont, na zakup paliwa do auta. Pozwany podjął ww. pracę w dniu 25 października 2016 r. najpierw na trzymiesięczny okres próbny, który zakończył się 24 stycznia 2017 r., a następnie na umowę o pracę na czas określony od 25 stycznia 2017 r. do 24 stycznia 2018 r. Wcześniej, po orzeczeniu rozwodu pracował jako brygadzista współka (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąwlgdzie miał umowę o pracę na czas nieokreślony (umowa o pracę została rozwiązana za porozumieniem stron) i zarabiał 1680 zł brutto (ok. 1200 zł netto) miesięcznie. W okresie od 8 września 2014 roku do 2 stycznia 2016 roku pracował współka (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąwC., z którym stosunek pracy zakończył się za wypowiedzeniem i od tego czasu do października 2016 rFirma (...)jako przedstawiciel handlowy (w ramach kilku stosunków pracy, ostatni został zawarty na czas nieokreślony). Z ostatnią z notowanych spółek rozwiązał umowę o pracę za porozumieniem stron z uwagi na niski zysk pozwanego w tej spółce.NIE SŁOWO.w 2014 r. według deklaracji PIT-37 uzyskałeś dochód z pracy i z czynności wykonywanych osobiście (w tym na podstawie umowy o pracę i zlecenie), po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, w wysokości 33 746,75 zł, czyli 2 812 zł, 21 zł na osobę miesiąc . W 2015 r. według PIT-37 osiągnął dochód z pracy po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości 41 924,88 zł, co odpowiada 3 493,74 zł miesięcznie. Zgodnie z oświadczeniem o dochodach PIT-37 z 2016 r. ojciec małoletnich wnioskodawców osiągnął dochód po odliczeniu składek ZUS w wysokości 53 186,34 zł, co odpowiada 4 432,19 zł miesięcznie.

W listopadzie 2016 roku pozwany wyprowadził się ze wspólnego mieszkania, przestał płacić za media, za które płacił do tej pory (prąd, wywóz śmieci, abonament telewizyjny), jego stałe miesięczne wydatki wyniosły ok. 2800 zł. za miesięcznie, w tym: kredyt mieszkaniowy 500 zł, kredyt gotówkowy - 460 zł (pożyczka początkowo miała być spłacona w 2015 roku, pozwany rozłożył ją na mniejsze raty, pełnomocnik małoletnich powodów nie brał udziału w podpisaniu z restrukturyzacji kredytu lub w aneksie do umowy w tym zakresie), zadłużenie na karcie kredytowej – 65 zł, utrzymanie mieszkania konkubinyJG- 500 zł (w tym 50 zł za rozmowy telefoniczne), wyżywienie - 500 zł, środki czystości - 150 zł, paliwo - 100 - 133 zł (pozwany może korzystać z samochodu służbowego do celów prywatnych), telefon komórkowy - 50 zł. Od czasu wprowadzenia się powodów zamieszkiwał pozwanyGRAM.Razem zJGktórzy pracują w Narodowym Funduszu Zdrowia(...) Samorząd wojewódzkiwGRAM.za opłatą 4.628,71 zł netto/os miesiąc. Mieszka w dwupokojowym mieszkaniu należącym do jego współżony. Pozwany stwierdził, że opłaty za ten pokój wyniosły ok. 1000 zł za miesiąc, a następnie ok. 900 zł za miesięcznie za czynsz, prąd i wodę. W połączeniu zJG dnia (...), w którym się urodziłsyn oskarżonegoIJ.

Pozwany od czasu wyprowadzki od byłej żony i córek kontaktuje się z Powodami najczęściej w weekendy, kiedy dowozi małoletnich do mieszkania ich matki lub do mieszkania współżony, w czasie których małoletni Powodowie pozostają na utrzymaniu jego. . Odwiedzając ojca małoletni wnioskodawcy spędzają z nim miło czas (np. idą razem na basen, który kosztuje 40 zł, poszli na wystawę Lego, która kosztuje 80-90 zł). Koszty reprezentacji powoda podczas wizyt u pozwanego oszacował on na około 200 zł miesięcznie. Tyle samo 200 zł miesięcznie wydaje na wyżywienie dwóch córek.

Pomiędzy rodzicami małoletnich powodów istnieje spór co do podziału majątku małżeńskiego.

W okresie od 9 lutego 2016 r. do 9 lutego 2017 r. Powiatowy Urząd Pracy wMI.oddział wPAG.posiadała 193 oferty pracy na stanowiska pracownik biurowy i technik, dla osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym, pracowników administracyjnych, handlowców, pracowników administracyjnych i obsługi biurowej z oferowanymi wynagrodzeniami od 1850 zł do 2600 zł miesięcznie.

W związku z ustaleniami faktycznymi Sąd Rejonowy oparł się na dokumentach zgromadzonych w sprawie w postaci informacji, zaświadczeń, umów, faktur, deklaracji podatkowych: ich autentyczność nie była kwestionowana ani podawana w wątpliwość przez żadną ze stron. Podobnie oparto się na zeznaniach świadków, pełnomocnika małoletnich powodów i części pozwanych ze względu na ich spójność, logikę i zbieżność z pozostałymi dowodami zebranymi w niniejszej sprawie. Sąd nie uznał za wiarygodne zeznań oskarżonego co do wydatków na mieszkanie współmałżonki, gdyż nie ma między nimi żadnego związku, gdyż najpierw stwierdził, że wydatki na utrzymanie mieszkaniaJGwynosi 1000 zł miesięcznie, a następnie wydatek ten ustala się na 900 zł miesięcznie. Sąd oparł się również na dowodach zgromadzonych w aktach Sądu Rejonowego w Elblągu, sygn. 777/14.

Jak wskazał Sąd I instancji, przedmiotem śledztwa w niniejszej sprawie była zasadność zmiany alimentów na rzecz powodów, dzieci pozwanego:ZJ (3)IZJ (2).

Należy zauważyć, że zgodnie z rozporządzeniemArt. 138 ustawy o rodzinie i opiece, na wysokość zmiany świadczeń alimentacyjnych ma wpływ zmiana wskaźnika. Zgodnie z praktyką orzeczniczą zmiana taka musi mieć istotny charakter i dotyczyć warunków, od których zależy zakres obowiązku alimentacyjnego, tj. potrzeb uprawnionego oraz możliwości dochodowych i finansowych uprawnionego oraz zobowiązany. osoba (sztuka. 135 § 1 k.r.o.). Zakres potrzeb dziecka, jakim muszą sprostać rodzice, określa treśćsztuka. 96 koronZgodnie z którą rodzice mają obowiązek dbać o rozwój fizyczny i duchowy dziecka oraz odpowiednio go przygotować – stosownie do jego uzdolnień – do pracy na rzecz społeczeństwa. Zgodnie z tą dyrektywą rodzice w miarę swoich możliwości mają obowiązek zapewnić dziecku środki do zaspokojenia zarówno jego potrzeb fizycznych (wyżywienie, mieszkanie, odzież, higiena osobista, leczenie w razie choroby), jak i duchowych (kulturalnych). a także środki edukacji (ogólnokształcącej, zawodowej) według możliwości, które zapewniają rozrywkę i rekreację. Przy ocenie, które z potrzeb beneficjenta należy uznać za uzasadnione, należy wziąć pod uwagę z jednej strony możliwości dłużnika, az drugiej zakres i rodzaj potrzeb. Pojęcie uzasadnionych potrzeb beneficjenta oraz pojęcie możliwości dochodowych i majątkowych dłużnika są od siebie wzajemnie zależne i oba warunki wpływają na siebie, zwłaszcza gdy sąd ustala wysokość świadczeń alimentacyjnych. Inny pogląd byłby sprzeczny z zasadą równych warunków życia dzieci i rodziców, która obowiązuje również w sprawach alimentacyjnych. Przez uzasadnione potrzeby odbiorcy należy rozumieć takie, których zaspokojenie zapewni – stosownie do jego wieku i możliwości – właściwy rozwój fizyczny i duchowy. Zdolność majątkowa i dochodowa wierzyciela określa dochody i dochody, które osiągnąłby, wykorzystując w pełni swoje siły fizyczne i zdolności umysłowe, a nie rzeczywiste zarobki i dochody. Zgodnie z utrwaloną praktyką Sądu Najwyższego zasada jest taka, że ​​dzieci mają prawo do poziomu życia odpowiadającego poziomowi życia ich rodziców. Istotą tej zasady jest zaspokojenie uzasadnionych potrzeb dziecka na równi z rodzicami. Rodzice muszą więc dzielić się z dzieckiem nawet najmniejszym dochodem, a rodzic nie może uchylić się od obowiązku alimentacyjnego wyłącznie z tego powodu, że wywiązywanie się z obowiązku alimentacyjnego byłoby dla dziecka niepotrzebnym ciężarem. Także przepisyKodeks rodzinny i opiekuńczyjako forma wywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego pozwalają także na osobiste starania o utrzymanie i wychowanie dziecka (sztuka. 135 § 2 k.r.o.).

W niniejszej sprawie między wydaniem poprzedniego orzeczenia o obowiązku alimentacyjnym wobec powodów a momentem, od którego należało go sprostować, upłynął okres około 2 lat. W tym czasie sytuacja stron niewątpliwie uległa zmianie, ponieważ wzrosły potrzeby powodów, związane z ukończeniem kolejnych lat nauki szkolnej, okresem intensywnego wzrostu i rozwoju, sytuacją matki powodów, która pozostaje bez pracy. oraz sytuacji oskarżonego, ponieważ jego dochody wzrosły i urodziło mu się kolejne dziecko.

Bezspornym było, że małoletni wnioskodawcy nie posiadają własnego majątku, więc nie mogą się utrzymać iw tym sensie uzasadnione jest, aby ich rodzice finansowali ich potrzeby. Do tej pory – do listopada 2016 r. – potrzeby te zaspokajane były przez oboje rodziców mieszkających wspólnie w mieszkaniu nabytym w trakcie trwania małżeństwa stron.

Przez okres od dnia wydania poprzedniego prawomocnego orzeczenia alimentacyjnego na rzecz powodów koszty ich utrzymania niewątpliwie wzrosły ze względu na upływ czasu oraz wzrost ich potrzeb związanych z nauką, wzrostem i rozwojem fizycznym. , potrzeby medyczne. Nieletni wymagają więcej jedzenia, zakupu odzieży, co zwiększa koszty ich utrzymania. Jednocześnie matka, która nie jest w stanie pomóc swoim córkom w języku angielskim, korzysta z możliwości ich nauczania, co również wiąże się z wydatkami. Kształcenie małoletnich odbywa się w szkole podstawowej oddalonej od ich miejsca zamieszkania, co wiąże się z koniecznością korzystania z transportu publicznego i dojazdu tam (autobus szkolny kursuje ok. 3 km od miejsca zamieszkania wnioskodawców). W ocenie sądu rejonowego wydatki przedstawione przez przedstawiciela ustawowego mniejszych powodów nie wydają się w większości przypadków nadmierne, biorąc pod uwagę ich wielkość i aktualny poziom życia stron, dlatego należało je uznać za uzasadnione z punktu widzenia karmienie. , zakup odzieży i obuwia, pomoc szkolna, opłacanie składek na ten cel. Ponadto nie były one kwestionowane przez oskarżonego (który zeznał, że na potrzeby córek wydawał miesięcznie 400 zł).

W ocenie sądu co do meritum utrzymanie każdego z małoletnich powodów to miesięczny wydatek w wysokości ok. 925 zł. Kwota ta jest uzasadniona zarówno Twoimi potrzebami, jak i możliwościami zarobkowymi Twoich rodziców oraz Twoim obecnym standardem życia.AJW zestawieniu wydatków stwierdził, że na utrzymanie każdej z córek przeznacza 1.050,35 zł miesięcznie, łącznie na obie dziewczynki 2.100,71 zł miesięcznie (plik wykazu 122), w tym kwota 112,50 zł miesięcznie na utrzymanie obiadu komunijnego oraz 12,08 zł miesięcznie na organizację uroczystości. Należy zaznaczyć, że w poprzedniej ceremonii uczestniczyła tylko jedna córka stron: małoletniaZARAZ WRACAM.a jednorazowo wydano 945 zł na ich komunijny obiad, 194,39 zł na tort i 145 zł na wydatki kościelne, w sumie 1284,39 zł i nie były to wydatki miesięczne dla obu córek.

Należy również zauważyć, że obowiązek alimentacyjny małoletnichZJ (3)IZARAZ WRACAM.odpocząć z obojgiem rodziców. Małoletni wnioskodawcy nadal mieszkają w tym samym mieszkaniu, obecnie tylko z matką, która we wrześniu 2014 roku zrezygnowała ze stałego źródła utrzymania w postaci zatrudnienia na stanowisku kasjera whandel (...)z którego według zeznania podatkowego uzyskał dochód w wysokości ok. 1484 zł netto miesięcznie (pracował tam do 12 września 2014 r., umowa została rozwiązana za porozumieniem stron). Powyższe nie mogło być uzasadnione, ponieważ przedstawiciel ustawowy małoletnich wnioskodawców, podejmując decyzję o wskazanym przekazaniu, powinien był przewidzieć konsekwencje dla ich córek, niemożność zaspokojenia ich potrzeb w obecnych warunkach, na co wskazuje przepisart 136 k.r.o.Ponadto, zgodnie z informacją przesłaną przez PUP w rMI.oddział wPAG.wykazało, że w okresie od lutego 2016 do lutego 2017 roku wpłynęły 193 oferty pracy dla technika biurowego za wynagrodzeniem od 1850 zł do 2600 zł miesięcznie dla osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym, czyli takim samym jak matka dziewcząt (kartki informacyjne 90-109). Zatrudnienie na takim stanowisku odbywa się przede wszystkim w systemie jednozespołowym. Nie znajduje więc uzasadnienia podnoszone przez matkę małoletnich wnioskodawców uzasadnienie niepodjęcia pracy, że nie może pracować na dwie zmiany ze względu na konieczność opieki nad dziećmi.

Należy zauważyć, że znacząco zwiększyły się również możliwości zarobkowe pozwanego, którego wynagrodzenie za pracę wzrosło o ponad 250% od czasu wcześniejszego ustalenia jego obowiązku alimentacyjnego wobec córek, podobnie jak przestał przyczyniać się do utrzymania wspólnego mieszkania jako z stron (w tym powodów, co z kolei spowodowało wzrost ich kosztów utrzymania), ograniczyła się do spłaty rat kredytu (które podlegają likwidacji w przypadku podziału majątku małżeńskiego z przedstawicielem ustawowym powoda). Należy również zauważyć, że na dzień wcześniejszej sprawy toczącej się między stronami, pozwana w znacznym stopniu przyczyniała się do bieżącej opieki nad małoletnimi, przy czym obowiązek ten spoczywa obecnie w dużej mierze na jej matce. Pozwany musi zatem przyczyniać się do utrzymania swoich córek w większym stopniu niż dotychczas ustalono, ponieważ ma potencjał zarobkowy, ponieważ pracuje nieprzerwanie od wielu lat, jego wynagrodzenie stale rośnie. Argumenty o rzekomej trudnej sytuacji pozwanego, również ze względu na konieczność spłaty zobowiązań kredytowych zaciągniętych przez strony w trakcie trwania małżeństwa, nie mogły zostać uwzględnione, gdyż fakt upłynnienia tych zobowiązań będzie miał znaczenie przy rozliczeniu odrębnych wydatki. tocząca się sprawa o podział majątku małżeńskiego. Podobnie argumenty dotyczące utrzymywania dziecka z innego związku nie mogły prowadzić do wniosku, że pozwany nie jest w stanie utrzymać powodów w większym stopniu niż stwierdzony, gdyż należy zauważyć, że małoletniI.ma również matkę, która ma wyższe dochody niż pozwany, a zatem może w większym stopniu niż pozwany przyczyniać się do utrzymania swojego jedynego dziecka.

Należy zaznaczyć, że pozwany poza alimentami nie daje swoim córkom ubrań i butów, przechowuje je wGRAM.córki, gdy mieszkali z nim. Ponadto nie partycypuje w wydatkach szkolnych swoich córek w związku z leczeniem i lekcjami języka angielskiego. Z drugiej strony nie można zarzucić oskarżonemu zmiany pracy na mniej dochodową (w.Firma (...)otrzymywał wyższe wynagrodzenie) w sytuacji, w której nie miał możliwości dalszego zatrudnienia ze względu na strategiczne decyzje firmy. Potencjalnie pozwany może uzyskać wyższe odszkodowanie z tytułu premii za sprzedane produkty. Dodatkowo można „oszczędzać” na wyżywieniu podczas podróży służbowych (pozwany płaci za wyjazdy służbowe za wyjazdy służbowe, oszczędzając tym samym pieniądze na utrzymanie w tym okresie; pozwany dużo podróżuje jako przedstawiciel handlowy).

Biorąc pod uwagę powyższe odstępstwa, zdaniem sądu rejonowego, pozwany powinien w większym niż dotychczas stopniu przyczyniać się rzeczowo do zaspokojenia uzasadnionych potrzeb powodów, gdyż brak jest uzasadnienia dla przerzucania w większym stopniu ciężaru utrzymania powodów . od matki, tym bardziej, że swój obowiązek alimentacyjny wypełnia ona także przez większość czasu osobiście dążąc do wychowania i rozwoju swoich córek.

Zdaniem Sądu Okręgowego podwyższenie alimentów o 450 zł dla każdego z małoletnich wnioskodawców (pod warunkiem, że będzie on nadal utrzymywał kontakt z córkami i jak dotychczas ponosił koszty utrzymania) w sytuacji, gdy kwota z poprzedniej epoki 2 lat temu w zupełnie innej sytuacji, koszty materialne i utrzymania stron nie są zbyt wysokie i mieszczą się w możliwościach finansowych pozwanego.

Marginalnie zauważono, że pozwany nie spotyka się z córkami w ciągu tygodnia, stąd informacja udzielona przez przedstawiciela ustawowego małoletnich powodów o niższych cenach biletów na wystawę klockówl(informacja k.343), które różnią się od podanych przez pozwanego i nie uznano za zasadne kwestionowania ich w całości (w weekendy ceny wynoszą 22 zł od osoby, dodatkowo dziecko musiało wejść na wystawę z dorosły).

Ponadto zauważono, że powyższa kwota (550 zł miesięcznie) nie pokrywa wszystkich kosztów związanych z utrzymaniem każdego z powodów, stanowi niewiele ponad połowę bieżących kosztów utrzymania każdego z nich, np. W związku z tym pozostałą część tych kosztów pokrywa jego matka, która również ma potencjał zarobkowy co najmniej na poziomie płacy minimalnej.

Kierując się zatem powyższym, a uwzględniając przede wszystkim większe możliwości finansowe pozwanego, a także upływ czasu i większe wydatki ponoszone przez mniejszych powodów, sąd rejonowy na podstawie m.in.sztuka. 135 § 1 k.r.o.Isztuka. 138 k.r.o.pozwany pozwanyNIE SŁOWO.dla małoletniej powódkiZJ (1)alimenty o podwyższonej kwocie 550 zł os miesiąca i dla małoletniego wnioskodawcyZJ (2)zasiłek alimentacyjny w kwocie podwyższonej o 550 zł na osobę miesięcznie, łącznie 1100 zł/os miesiąc, za 25 listopada 2016 r., do zapłaty na dotychczasowych warunkach płatności Twojej matceAJwraz z odsetkami prawnymi na wypadek nieterminowej zapłaty którejkolwiek z rat, w miejsce dotychczasowych alimentów zasądzonych wyrokiem Sądu Rejonowego w Elblągu z dnia 11 września 2014 r., sygn. akt V C 777/14 w wysokości 100 zł za miesięcznie na każdego z małoletnich powodów, łącznie 200 zł na osobę miesiąca (pkt I wyroku) i oddalił powództwo w pozostałym zakresie (pkt II wyroku).

Jednocześnie Sąd Rejonowy pobrał w pkt III postanowienia – w zależności od wyniku sporu i uwzględniając sytuację majątkową powoda oraz obciążenie pracą adwokata powoda.NIE SŁOWO.kosztów sądowych na rzecz powodów, na podstawie przepisów prawasztuka. 98 kpcoraz §3, nr 5, w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności prawne (opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2015 r., art. 1800, z późn. zm.).

Punkt IV wyroku zawiera postanowienie o kosztach sądowych, które zgodnie z przepisamiartykuł 13 i art. 113 sek. 1, w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych(tj. Dz.U. 2016, art. 623 ze zm.) orazsztuka. 108 § 1 kpc– nakazał pobranie od pozwanego na rzecz skarbu państwa 540 zł.

Na mocysztuka. 333 § 1 nr 1 Kodeksu karnego., do zdania w części spełniającej warunek, tjwskazujępodano surowość natychmiastowego żądania (pkt V zdania).

Pozwany wniósł odwołanie od powyższej decyzji i zaskarżył ją w części dotyczącej punktów I, III i IV.

W zaskarżonym wyroku stwierdził:

- naruszenie zasadsztuka. 233 § 1 kpcprzekraczając granice samooceny materiału dowodowego i wyciągając przez Sąd arbitralne wnioski wbrew zebranym dowodom, prowadzące do błędnego uznania, że: podwyższenie alimentów o 450 zł na każdego z małoletnich powodów nie jest nadmierna i mieści się w zakresie możliwości spłaty przez pozwanego zobowiązań kredytowych zaciągniętych przez strony w czasie trwania małżeństwa, nie są istotne dla niniejszej sprawy, a pozwany nie ponosi obecnie kosztów utrzymania naGRAM.;

- gwałtsztuka. 98 kpcysztuka. 100 kpcnałożenie na pozwanego kosztów sądowych na rzecz powodów w sytuacji, gdy roszczenie zostało uznane tylko częściowo;

- gwałtsztuka. 102 kpcobciążenie pozwanego kosztami sądowymi w sytuacji, gdy pozwany, a nie matka powoda, dotychczas ponosił i nadal ponosi koszty utrzymania powoda, a sytuacja majątkowa pozwanego nie pozwala na zasądzenie kosztów. .

Na podstawie tych twierdzeń powód wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku w punkcie I oraz nakazał pozwanemu zapłatę alimentów na rzecz powodów w podwyższonej kwocie 300 zł na osobę. miesięczny dla każdego z nich, począwszy od dnia 25 listopada 2016 r., z zastrzeżeniem zmiany pkt III. zwalniając pozwanego z obowiązku zapłaty kosztów.

Skarżący w uzasadnieniu wskazał, że przy obecnych dochodach pozwanego nie jest możliwe płacenie alimentów w kwocie zasądzonej przez Sąd. Można odnieść wrażenie, że sąd najpierw ustalił wysokość alimentów, jaką uważał za odpowiednią dla powodów, a następnie ocenił zebrany materiał dowodowy w taki sposób, że uznał, że pozwany jest w stanie płacić takie alimenty. Sąd Rejonowy ustalił, że pozwany nie ponosił żadnych wydatków na mieszkanie wGRAM.które pozwany uważa za głęboko szkodliwe. Nie ma również podstaw, aby sąd wyższej instancji odmawiał pozwanemu spłaty zobowiązań kredytowych zaciągniętych przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa. Wydaje się, że zostało to nadmiernie uproszczone. Paradoksalnie pominięcie przez Sąd tej okoliczności może doprowadzić do utraty mieszkania zajmowanego obecnie przez powodów. Oskarżony nie zgadza się również z sugestią Sądu, że podczas podróży służbowych może „oszczędzać” na jedzeniu. Ponadto dodał, że jego partner przebywa obecnie na urlopie rodzicielskim, a jego zasiłek wynosi 80 proc. jego wynagrodzenia. Pozwany rzetelnie stara się wypełniać swoje obowiązki wobec dzieci, podczas gdy matka powodów albo nie szuka pracy, albo ukrywa fakt, że jest zatrudniona przez rodziców. Odnosząc się do rozstrzygnięcia o kosztach, pozwany stwierdził, że jedynie 55% wartości przedmiotu sporu jest szacowane, w związku z czym zasadne jest rozłożenie kosztów.

Na rozprawie w dniu 24 maja 2018 roku powodowie wnieśli o oddalenie apelacji i zasądzenie na ustalonych zasadach kosztów sprawy, w tym kosztów pomocy prawnej.

Sąd Okręgowy ustalił, co następuje:

Apelacja pozwanego została częściowo uwzględniona.

Sąd Rejonowy prawidłowo przeprowadził rozprawę dowodową prawidłowo ustalając stan faktyczny niniejszej sprawy z uwzględnieniem aktualnej sytuacji majątkowej pozwanych, przedstawiciela ustawowego powodów oraz uzasadnionych potrzeb małoletnich uprawnionych.

W ocenie Sądu II instancji względy prawne dotyczące zakresu zobowiązania alimentacyjnego oraz przesłanek jego podwyższenia lub obniżenia dokonane na podstawie obowiązujących przepisów powinny były zostać w pełni uwzględnione.kodeks rodzinny i opieka. Zaskarżona decyzja została wydana w oparciu o prawidłowo wskazaną podstawę prawną. Wnioski sądu o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności w znaczeniusztuka. 138 k.r.o.są sporządzone na podstawie dowodów, są logiczne, spójne i konsekwentne, oparte na zasadach doświadczenia życiowego. Wbrew twierdzeniom powoda nastąpiła zmiana okoliczności uzasadniająca dalsze rozpatrzenie wniosku.

Sąd Apelacyjny podziela również rozważania Sądu Pierwszej Instancji dotyczące możliwości finansowych i dochodów.NIE SŁOWO.a także ustalenia Trybunału dotyczące rozszerzenia tych możliwości. Na podstawie materiału dowodowego zgromadzonego przez Sąd I Instancji Sąd Okręgowy dokonał jedynie odmiennej oceny w zakresie udziału pozwanego w wydatkach alimentacyjnych małoletnich powodów. W związku z tym kara musi zostać skorygowana jedynie o wysokość alimentów dla małoletnich wnioskodawców.

Po wyważeniu wszystkich argumentów zawartych w skardze powoda oraz na podstawie zebranego materiału dowodowego należało stwierdzić, że nastąpiła istotna zmiana w stosunkach zgodnie z art.sztuka. 138 k.r.o., wbrew temu, co twierdził skarżący, zarówno przez beneficjentów w oparciu o ich uzasadnione potrzeby, jak i możliwości zarobkowe dłużnika. Jednak w ocenie Sądu Apelacyjnego obowiązek alimentacyjny pozwanego wobec jego córek powinien zostać ustalony na kwotę 450 zł miesięcznie na każdą z nich.

Sąd Okręgowy uznał, że argumenty zaskarżonej apelacji były częściowo zasadne. Skarżący słusznie argumentował, że nadal jest zobowiązany do ponoszenia kosztów spłaty kredytów, które małżonkowie zaciągnęli wcześniej. W rzeczywistości koszty ponoszone przez pozwanego mogą być przedmiotem uzgodnień w innych sprawach. Trzeba jednak pamiętać, że wydatki te, które przekraczają kwotę 900 zł na osobę miesięcznie, pozwany ponosi na bieżąco, zaś rozliczenie ewentualnych wydatków jest zdarzeniem przyszłym i niepewnym. Sprawa o podział majątku tocząca się przed Sądem Rejonowym w Elblągu pod sygn. IX Ns 119/17 znajduje się we wstępnej fazie: rozprawa została odroczona z urzędu, a strony zobowiązane były do ​​złożenia wniosków dowodowych. W związku z tym obecnie nie można przewidzieć terminu i sposobu jej zakończenia. Sąd Okręgowy pominął fakt, że na podstawie przepisusztuka. 128 koronobowiązkiem alimentacyjnym jest konieczność zapewnienia dziecku środków utrzymania i wychowania.

Środki utrzymania obejmują wszystko, co zaspokaja wszystkie uzasadnione potrzeby osoby uprawnionej do wyżywienia. Mówiąc o uzasadnionych potrzebach należy przyjąć, że z samej natury świadczeń żywnościowych wynika, że ​​ich celem jest zaspokojenie bieżących potrzeb (Uzasadnienie postanowienia SN z dnia 5 lipca 1995 r., III CZP 86/95, OSNC 1995 , nr 11, pkt 161) oraz podstawowych, tj. wyżywienia, odzieży, opieki medycznej i domowej, a w przypadku dziecka (niekiedy także osoby dorosłej) także zapewnienia miejsca zamieszkania (wyrok SN z maja 1967 r., III CR 422/66, LEX nr 6157) itp. Obowiązek wychowania występuje w sytuacji, gdy dziecko ma prawo do alimentów, a jego rodzice są z reguły zobowiązani.

Środki rodzicielskie objęte są zasiłkiem alimentacyjnym – w rozumieniu przytoczonego przepisu – „według potrzeb”, przez co należy rozumieć dyrektywę zaspokajającą te potrzeby, odpowiednią do wieku dziecka, uzdolnień, rodzaju szkoły oraz profilu zajęcia itp. W szczególności nie można wykluczyć, że wierzyciel jest zwolniony z ich płacenia, gdy dziecko zacznie pracować i/lub przestanie się uczyć. życie rodziców. Nie oznacza to „mechanicznego podziału dochodów rodziców, gdyż jego istota sprowadza się do zaspokajania uzasadnionych potrzeb dzieci w taki sam sposób jak rodziców, z uwzględnieniem ich wieku, stanu zdrowia, kierunku kształcenia i indywidualnych uwarunkowań”. " (J. Pietrzykowski (w:)Kodeks rodzinny i opiekuńczy. KomentarzK. Pietrzykowski, Warszawa 2012, side 1114; A. Szlezak,Zasada równego poziomu życia..., s. 37). Uwzględnienie równego poziomu życia jest szczególnie ważne w przypadku zobowiązań alimentacyjnych rodziców, których dochody i majątek są znaczne. Z drugiej strony, jeśli rodzice mają bardzo niskie dochody, to ich obowiązkiem – także zgodnie z tą zasadą – jest dzielenie z dzieckiem nawet najskromniejszych nawet możliwości (postanowienie SN z 9 czerwca 1976 r., III CZP 46/75 , teza XII, OSNCP 1976, nr 9, podrozdział 184; Wytyczne Sądu Najwyższego 1987, teza IV).

Strony nie mieszkają razem od listopada 2016 r., ale pozwany przyczynia się do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych małoletnich spłacając ww. hipotekę. Sąd rejonowy, co ostatecznie nie zostało zakwestionowane przez żadną ze stron, ustalił koszty utrzymania każdego z małoletnich powodów na ok. 925 zł miesięcznie (str. 8 uzasadnienia). Dokonując ponownej oceny zebranego materiału dowodowego pod kątem zakresu przedmiotowego obowiązku alimentacyjnego pozwanego, sąd wyższej instancji wziął pod uwagę wszystkie te czynniki, a także fakt, że pozwany ma obecnie znacznie mniej osobistej pieczy nad dziećmi. Wkład finansowy pozwanego w koszty utrzymania małoletnich musi być zatem większy niż wkład matki dziewcząt.

Matka skarżących obecnie nie uzyskuje żadnych dochodów, ale nawet gdyby było inaczej, nie byłaby w stanie samodzielnie pokryć wszystkich potrzeb małoletnich. Biorąc pod uwagę wszystkie opisane powyżej okoliczności, zaskarżony wyrok został zatem sprostowany.

Pozostałe żądania odwołującego nie zostały uwzględnione.

Sąd Rejonowy wbrew twierdzeniom nie stwierdził, aby pozwany nie ponosił wydatków na utrzymanie mieszkania wGRAM.. Na stronie 5 uzasadnienia przyjęto wydatki te w wysokości 500 zł miesięcznie (w tym 50 zł na telefon). Na wydatki te, niezrozumiane przez oskarżonego, sąd pierwszej instancji odniósł się w swoich naradach, stwierdzając jedynie: „Sąd nie uznał zeznań oskarżonego o wydatkach na mieszkanie współmałżonki za wiarygodne”. Z brzmienia tego nie można wnioskować, że Trybunał odrzucił ten wydatek w całości. Bez znaczenia był również fakt, że partner pozwanej otrzymuje zasiłek macierzyński w wysokości 80% wynagrodzenia. Nadal będzie to ponad 3700 zł netto, czyli więcej niż deklaruje pozwany w zakresie dochodów.

Biorąc powyższe pod uwagę należy zauważyć, że od ostatniego orzeczenia o wysokości alimentów, w którym te obowiązki i uprawnienia zostały ostatnio określone, tj. cztery lata temu w ocenie Sądu Rejonowego nie tylko wzrosły uzasadnione potrzeby mniejszych powodów, ale również możliwości zarobkowe pozwanego są na wyższym poziomie. Zatem warunki wniosku są spełnione.art.138 k.r.o.Wbrew temu, co twierdzi skarżący.

Zwiększone koszty utrzymania beneficjentów oraz zwiększona zdolność zarobkowa pozwanego pozwoliły na uwzględnienie roszczenia co do zasady i przyznanie podwyższonej renty rodzinnej w wysokości 350 zł na osobę. miesiąc.

Zdaniem Trybunału podwyższenie zasiłku alimentacyjnego częściowo pokryje wydatki alimentacyjne małoletnich skarżących, którzy mają prawo do życia na poziomie odpowiadającym standardowi życia obojga rodziców.

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, apelacja pozwanego zasługiwała na uwzględnienie w części, co wiązało się z koniecznością zmiany zaskarżonego wyroku poprzez podwyższenie świadczenia alimentacyjnego dla małoletnich wnioskodawców ze 100 zł miesięcznie. miesięcznie dla każdego z nich tylko w wysokości 450 zł miesięcznie. dla każdego z nich, które nakazał zgodnie z regułąsztuka. 386 § 1 kpc, zgodnie z punktem I zdania.

Konsekwencją tej decyzji była korekta wysokości opłaty sądowej (punkt IV), zgodnie z treściąart.108 § 1 kpcw zw. zartykuł 13 ust. 1 i art. 113 sek. 1, w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

W świetle powyższych rozważań żądanie ustalenia kosztów sądowych (pkt III zaskarżonego wyroku) należało uznać za zasadne. W ocenie sądu rejonowego wynik procesu wymagał zastosowania przewidzianego w nim rozwiązaniasztuka. 100 kpc

W pozostałym zakresie odwołanie zostało oddalone jako bezzasadne wgsztuka. 385 kpc, zgodnie z pkt IV zdania.

Na wniosek zasądzono również koszty postępowania przed Organem Apelacyjnymsztuka. 100 kpc

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Msgr. Refugio Daniel

Last Updated: 11/06/2023

Views: 6522

Rating: 4.3 / 5 (54 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Msgr. Refugio Daniel

Birthday: 1999-09-15

Address: 8416 Beatty Center, Derekfort, VA 72092-0500

Phone: +6838967160603

Job: Mining Executive

Hobby: Woodworking, Knitting, Fishing, Coffee roasting, Kayaking, Horseback riding, Kite flying

Introduction: My name is Msgr. Refugio Daniel, I am a fine, precious, encouraging, calm, glamorous, vivacious, friendly person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.